Semalt tejribesi: Köp dilli elektron söwda saýtlary üçin gözleg motory optimizasiýasy

Käbir ýagdaýlarda, iňlis sahypalarynyň Google-da belli bir dildäki sahypalardan has ýokarydygyny görüp bilersiňiz. Google, talap üçin iň möhüm netijäni görkezmäge synanyşýandygy sebäpli ýüze çykýar we käbir ýagdaýlarda ulanyjy dil hakda asla gyzyklanmaýar.

Söwda saýtlary üçin SEO-da işleýän soňky ýarym onýyllygyň dowamynda, Semalt hünärmenleri dükanlaryna eýe bolan adamlaryň köpüsine köp sanly dil üçin saýtlaryny optimizirlemekde kynçylyk çekýändigine düşündiler. Sahypany maksatly dile terjime etmek size belli bir derejede kömek edip biler, ýöne bu sizi başga bir ýurtda has ýokary derejä çykarmaz. Sahypaňyzy kodlamak gaty möhüm bolsa, ABŞ üçin Angliýa bilen Germaniýa garşy haýsy optimizasiýa prosedurasyny kabul ederdiňiz?

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell size köp dilli sahypany optimizirlemekde iň köp ýaýran ýalňyşlyklardan nädip gaça durmalydygy barada maglumat berýär.

1. URL-ni üýtgetmän mazmuny terjime ediň

Bu, dünýäde meşhur mugt elektron söwda platformasy bolan Magendo esasly elektron söwda sahypalarynda ýüze çykýar. Mysal üçin, dükanyňyzda fransuz we iňlis dillerinde terjimeler bar bolsa, her dil üçin URL başgaça bolmaly. Mazmun sahypalaryňyzda-da edil şonuň ýaly.

2. rel = "alternatiw" hreflang = "x" belliginiň ýoklugy ýa-da nädogry goşulmagy

Hakyky alternatiw usuly we köp dilli SEO üçin möhüm gural. Bu belligi ulanmak bilen, web sahypaňyzdaky dürli dillerdäki iki sahypanyň köp nusgada däl-de, asyl nusgasydygyny görkezip bilersiňiz.

3. Awtomatiki IP esasly gönükdirme / Dil atlaryny ýerleşdirmek ýa-da şol bir çemeleşmeler

Google ulanyjylara awtomatiki ugrukdyrmazlygy maslahat berdi, sebäbi web sahypa girýänleriň sahypanyň ähli görnüşlerini görmeginiň öňüni alyp biler. Google ulanyjylaryň google.com-a girenlerinde näme üçin gönükdirilmegini dowam etdirýändigi bilen gyzyklanyp bilersiňiz, emma kompaniýa hakyky alternatiwa hökmünde x-default sözbaşy ulanýar.

4. Alternatiw kanoniki we hakyky rel

Eger alternatiw relini dogry ýerine ýetiren bolsaňyz, hakyky kanoniki amalyňyza baha beriň, sebäbi munuň bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar bar. Sahypanyň terjime edilen wersiýalaryny öňüni almak diline kesgitlemek üçin kanoniki ulanmakdan gaça duruň.

5. Dekodlanan sahypalary robots.txt ýa-da Nonindexing arkaly gadagan ediň

Köp dilli SEO üçin her guraly barmaklaryňyzyň ujuna basyp bilmeýän bolsaňyz, Google robots.txt faýlynda gezelenç etmegi çäklendirip, dublikatlary ýatyrmagyň zerurlygynyň ýokdugyny öňe sürýär.

6. Terjime sahypalarynyň arasynda ýa-da biri-biri bilen baglanyşygy nädogry barlap bilmedi

Gözleg motorlaryna we ulanyjylaryna elýeterliligini üpjün etmek üçin terjime sahypalaryny baglanyşdyrmak üçin içerki baglanyşyklary ulanmalysyňyz. Adamlar islenýän diliň ady bilen tekst baglanyşyklaryny ýa-da ýurt baýdaklaryny ulanmagy makul bilýärler.

7. folderurt bukjasyna garşy subdomain

Bu ýalňyşlyk agzalan beýleki alty bilen deňeşdirilende möhüm bolup bilmez, emma çözülmeli mesele. Terjime URL baglanyşyklarynyň kiçi domenlerde ýa-da bukjalarda boljakdygyny çözmeli bolarsyňyz. Köp ýagdaýlarda, haýsydyr bir warianty saýlamakda iň az tapawut edersiňiz.